PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:20:27 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:20:18 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai23:20:13 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai23:13:16 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai21:02:00 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai18:29:14 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai18:10:17 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
8Khách vãng lai17:13:16 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
9Khách vãng lai15:48:55 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
10Khách vãng lai15:46:47 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai14:46:21 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai13:12:08 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
13Khách vãng lai13:01:08 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01235
14Khách vãng lai12:09:58 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
15Khách vãng lai12:03:15 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
16Khách vãng lai11:55:18 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai11:34:48 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
18Khách vãng lai10:07:22 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai10:03:54 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai10:03:28 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai09:31:03 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
22Khách vãng lai09:16:39 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
23Khách vãng lai08:51:05 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
24Khách vãng lai08:28:33 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
25Khách vãng lai07:52:43 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai07:34:11 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01236
27Khách vãng lai07:34:09 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai07:30:46 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
29Khách vãng lai07:30:40 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai07:30:34 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
31Khách vãng lai07:30:28 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
32Khách vãng lai07:30:24 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
33Khách vãng lai07:30:21 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
34Khách vãng lai07:30:18 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
35Khách vãng lai07:30:06 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai07:30:00 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai07:29:54 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai07:28:52 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
39Khách vãng lai07:08:31 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
40Khách vãng lai07:02:37 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
41Khách vãng lai05:57:21 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
42Vũ Thị Tuyến05:56:38 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_hoa/nhap_diem.aspx
43Vũ Thị Tuyến05:49:54 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
44Vũ Thị Tuyến05:27:42 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_hoa/nhap_diem.aspx
45Vũ Thị Tuyến05:27:31 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_hoa/nhap_diem.aspx
46Khách vãng lai05:27:19 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai05:14:26 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai04:31:28 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
49Khách vãng lai03:32:31 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=473
50Khách vãng lai01:54:00 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai01:40:19 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai01:36:07 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13 11 2018